REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH I POBYTU GOŚCI W VILLA ROMA

ornament

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach internetowych Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

d. Usługodawca – Romana Rupiewicz, 38 Nadedworce, 24-120 Kazimierz Dolny.

e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,

f. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych oferowanych przez Villa Roma. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,

g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.villaroma.kazimierz-dolny.pl formularza rezerwacyjnego,

2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i formularza rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

 1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies”.
 3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
 6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a. formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej Villa Roma,

b. złożenie zamówienia na pobyt w Villa Roma drogą elektroniczną (e-mail),

c. telefoniczne złożenie rezerwacji,

d. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Villa Roma.

III. Procedura rezerwacji

 1.  Rezerwacja za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego dokonywana jest w następujący sposób:

a. Klient otrzymuje możliwość wyboru pokoi, które są przedstawione w systemie rezerwacyjnym,

b. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną za wynajem krótkookresowy pokoju, Klient może wybrać termin wybranego pokoju,

c. Po wyborze pokoju i terminu Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji,

d. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać zapłaty za pobyt poprzez jeden z wybranych sposobów:

– standardowym przelewem bankowym,

– płatność na miejscu.

2. Rezerwacja w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną:

a. Klient przesyła na właściwe dane teleadresowe Villa Roma zapytanie wskazujące na numer pokoju, termin rezerwacji, dane osobowe (Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania) oraz uwagi dotyczące rezerwacji,


b. Villa Roma weryfikuje możliwość dokonania rezerwacji pokoju w terminie wskazanym przez Usługobiorcę oraz przesyła w sposób analogiczny do złożonej rezerwacji, informację o dostępności pokoju we wskazanym terminie i cenie za pobyt,


c. Usługobiorca potwierdza dokonanie rezerwacji oraz składa deklarację co do sposobu zapłaty:

– standardowym przelewem bankowym,

– płatność na miejscu.

3. Telefoniczne oraz osobiste złożenie rezerwacji:

a. Usługobiorca kontaktuje się z obsługą Recepcji Villa Roma telefonicznie lub w budynku Villa Nowa, wskazując numer pokoju i termin rezerwacji,

b. Villa Roma weryfikuje możliwość dokonania rezerwacji pokoju we wskazanym terminie, a w przypadku dostępności pokoju wskazuje na cenę za pobyt,

c. Po przekazaniu informacji o akceptacji warunków pobytu, Usługobiorca podaje dane osobowe oraz uwagi dotyczące rezerwacji,

d. Usługobiorca składa deklarację co do sposobu zapłaty:

– standardowym przelewem bankowym,

– płatność na miejscu.

4. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę podczas rezerwacji, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

5. Ceny przedstawione podczas rezerwacji podane są za cały pobyt objęty rezerwacją i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi dodatkowe nieobjęte zamówieniem należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.

6. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). 

7. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

8. Po dokonaniu rezerwacji, Villa Roma prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer faksu wiadomość określającą imię i nazwisko, termin oraz numer rezerwacji. Jeśli Usługobiorca zadeklarował dokonanie zapłaty przelewem bankowym, wiadomość będzie również wskazywać numer rachunku bankowego, na jaki należy uregulować opłatę za pobyt. W tytule przelewu klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji. Jeśli wpłata nie wpłynie w ciągu 72 h rezerwacja zostanie anulowana.

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

 1. Opłaty za korzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez Villa Roma ponoszone są przez Usługodawcę na miejscu w formie gotówkowej.

V. Opłaty oraz anulacja rezerwacji

 1. Klient wpłaca wyliczoną kwotę za pobyt w jeden z dostępnych sposobów.
 2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
 3. W przypadku wybory sposobu przekazania opłaty za pobyt przelewem, rezerwacja zostanie anulowana, jeśli wpłata nie wpłynie na rachunek bankowy Villa Roma w ciągu 72 h od dokonania rezerwacji.
 4. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego po podaniu przez Usługobiorcę danych do wystawienia faktury.
 5. Usługobiorca może dokonać Anulacji rezerwacji najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
 6. Anulacji rezerwacji dokonuje się drogą mailową.
 7. Anulacja jest bezpłatna.
 8. Obiekt zobowiązany jest w terminie 30 dni do zwrotu pieniędzy.

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres mailowy: kontakt@villa.kazimierz-dolny.pl.4. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 30 dni od dnia jego doręczenia.

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.