polityka prywatności

ornament

Polityka prywatności i plików cookies strony www.villaroma.kazimierz-dolny.pl

Właścicielem strony www.villaroma.kazimierz-dolny.pl jest Romana Rupiewicz, adres Nadedworce 38, 24-120, Kazimierz Dolny. Romana Rupiewicz gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkowników, które zostały powierzone podczas korzystania ze Strony internetowej.Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Użytkownikom kompleksowej informacji dotyczącej celu, zakresu sposobu przetwarzania danych osobowych Klientów Hotelu Villa Roma i Użytkowników Strony internetowej, jak również poinformowanie o prawach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik w pełni akceptuje zasady naszej Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie ze Strony internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Użytkownikom kompleksowej informacji dotyczącej celu, zakresu sposobu przetwarzania danych osobowych Klientów Hotelu Villa Roma i Użytkowników Strony internetowej, jak również poinformowanie o prawach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:

Administrator danych osobowych

Romana Rupiewicz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Romana Rupiewicz przetwarza różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, z jakich usług korzysta Użytkownik Strony internetowej. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej może wymagać podania przez Użytkownika różnych kategorii danych osobowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na podanie niektórych danych, oznaczonych jako dane obowiązkowe, prawdopodobnie nie będzie dla niego możliwe uzyskanie zwrotnego kontaktu ze strony Romany Rupiewicz, zawarcie umowy za pośrednictwem Strony internetowej lub korzystanie z niektórych funkcji oferowanych na Stronie internetowej.

Romana Rupiewicz może gromadzić następujące dane osobowe w zależności od świadczonej usługi:

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w różnych celach, w zależności od realizowanej usługi:

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od wskazanych powyżej celów, w jakich Użytkownik przekazał dane osobowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Podobnie jak w przypadku podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane dane od osoby, której one dotyczą:

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Romana Rupiewicz nie przekazuje danych pozyskanych za pośrednictwem strony podmiotom trzecim.

Prawa osób przekazujących dane osobowe

Użytkownicy Strony internetowej są uprawnieni do:

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili. Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany do innego podmiotu, z zastrzeżeniem, że jest to możliwe z technicznego punktu widzenia.

W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Romany Rupiewicz, Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed organem nadzorczym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez administratora serwera wyłącznie w celach technicznych. Adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (m.in. o regionie, z którego następuje połączenie).

Pliki „cookies”

Zmiany Polityki prywatności

Romana Rupiewicz zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności. O wprowadzonych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony internetowej. Zmiany w Polityce prywatności będą miały zastosowanie wyłącznie do zdarzeń mających miejsce po ich wprowadzeniu.